Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Ředitelka školy vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem, dle Zákona č.178/2016 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon)

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Obrnice, okres Most, příspěvková organizace na školní rok 2023/2024

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

Termín: 2.5.2023 8:30-11:30 a 13:00-15:00 hodin – osobním způsobem

3.5.2023 8:30 – 11:30 hodin – osobním způsobem

Zákonný zástupce doručí:

a) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b) Doklad o řádném očkování dítětepotvrzení lékaře

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

c) Doložení originálu rodného listu dítěte, občanský průkaz

d) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Termín: 2.5.-16.5.2023 – ostatním způsobem podání

  • do datové schránky školy 4j2kvsw
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), reditel@msobrnice.cz
  • poštou: Mateřská škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace, Nová výstavba 168, 435 21 Obrnice

Zákonný zástupce doručí:

a) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b) Doklad o řádném  očkování dítěte.potvrzení lékaře

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

c) Doložení kopie rodného listu dítěte

d) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.