Informace k zahájení provozu MŠ od 12.4.2021

Vážení  a milí rodiče, dovoluji si Vás informovat o průběhu vzdělávání v MŠ od 12.4.2021

Prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je dodržovat aktuálně platná opatření a legislativu. K těmto účelům využijte informační linku příslušných orgánů(MŠMT, MZR ČR). Děkujeme za spolupráci při klidném návratu dětí do MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 pouze:

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání 
 • dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
 1. a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11
 2. b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. e) příslušníci ozbrojených sil,
 6. f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

Nutno doložit potvrzením od zaměstnavatele.

Děti budou rozděleny do tříd v maximálním počtu 15-ti dětí na třídu. 

Vše se bude odvíjet od počtu docházejících dětí, který budeme zjišťovat.  

V případě, že se rodič dítěte s povinnou předškolní docházkou rozhodne, že se jeho dítě nebude presenčně vzdělávat, je potřeba, aby ho řádně omluvil. V tomto případě není škola povinna zajišťovat distanční vzdělávání.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě podstoupilo vyšetření dle harmonogramu – prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které mu bylo provedeno jinou osobou ( zákonným zástupcem dítěte či jinou jím pověřenou osobou) a testem který mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“) a výsledek vyšetření bude negativní.
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

 

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky, studenty a zaměstnance (kromě výjimek ) 2x týdně Ag testy.
K testování budou použity neinvazivní Ag testy – LEPU RAPID (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021).

Testovat se nemusí děti a zaměstnanci školy:

 • u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Toto testování musí být uskutečněno v lékařském zařízení. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MŠ:

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek při ranním scházení dětí – testovacím prostorem je vstupní hala v MŠ.

Do testovacího prostoru mateřské školy budou vpouštěny pouze  děti a a jeden zákonný  zástupce tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví všech. Ostatním osobám- dalším sourozencům, prarodičům, je vstup zakázán.

V době testování je nutné zakrytí dýchacích cest u všech zúčastněných (dospělí – respirátorem, děti – rouškou).

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce (či jiná jím pověřená osoba) dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/, za přítomnosti pracovnice MŠ a vyčká před budovou MŠ na výsledek testu.

V případě negativního výsledku testu – dítě zůstává v MŠ

V případě pozitivního výsledku testu bude muset zákonný zástupce kontaktovat dětského lékaře dítěte, který ho odešle na PCR test.

 POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU A PŘÍPADNÉ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA NENÍ POVOLENO.

Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdrží:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Upozornění:

Vzhledem k očekávané časové náročnosti průběhu testování Vás žádáme, abyste si vyhradili na tento úkon dostatečnou časovou rezervu – cca nejméně 30 minut. Nejfrekventovanější doba příchodu dětí bývá při běžném provozu školy mezi 7.45 až 8.00 hod. Pokud se chcete vyhnout dlouhému čekání, doporučujeme Vám zvolit jinou dobu příchodu.

MŠ bude otevřena v 7:00 hodin. Vyzvedávání dětí od 12:30 do 13:00 hodin pouze zazvoněním na svou třídu, dítě Vám předáme před budovou MŠ.