Povinně zveřejňované informace

1. Název: Mateřská škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení: 

2.1. Zřizovatel: Obec Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice, telefonní kontakt: 476 11 80 20, fax: 476 118 131, e-mail: starosta@ouobrnice.cz, www.ouobrnice.cz

Usnesením zastupitelstva obce Obrnice ze dne 21.10.2002  zřídila obec Obrnice ke dni 1.1.2003 Mateřskou školu se sídlem Nová výstavba 168 jako  příspěvkovou organizaci,  s účinností od 1.4.2006 rozhodl Krajský úřad Ústeckého kraje o zápisu změny v údajích  a do školského rejstříku se zapisuje Mateřská škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou. Počet tříd: 3,  počet dětí: 72, počet zaměstnanců: 13

4. Kontaktní spojení

 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Obrnice, Nová výstavba 168, 435 21 Obrnice

 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Mateřská škola Obrnice, Nová výstavba 168, 435 21 Obrnice

 4.3 Úřední hodiny: 

pondělí                   10: 00 – 11:00      13:00 -15:00

úterý až pátek      10: 00 – 11:00, dle dohody

 4.4 Telefonní čísla:    
608 76 33 66   ředitelka školy
 4.5 Číslo faxu: není

 4.6 Adresa internetové stránky: www.msobrnice.cz

 4.7 Adresa e-podatelny:            reditel@msobrnice.cz 

4.8 Další elektronické adresy:

reditel@msobrnice.cz

ekonom@msobrnice.cz 

jidelna@msobrnice.cz

4.8 datová schránka: 4j2kvsw

5. Případné platby lze poukázat: ČSOB č. účtu 181570060/0300

6. IČO: 70982210

7. DIČ: 

8. Dokumenty

 8.1 Seznam hlavních dokumentů:

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/opatreni-ministra-zmena-rvppv-2021

Školní vzdělávací program „Školka plná pohody“ – zveřejněn v mateřské
škole v hale a ředitelně.

  8.2 Rozpočet školy:

Příspěvek na provoz školy poskytuje zřizovatel, platy zaměstnanců jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Informace jsou zveřejněny na webových stránkách zřizovatele  http://www.ouobrnice.cz/

9. Žádosti o informace

Informace lze získat ústně či písemně na adrese: Mateřská škola Obrnice, okres Most,  příspěvková organizace nebo elektronicky na adrese reditel@msobrnice

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a podněty lze podávat písemně nebo elektronicky na výše uvedené adresy (viz bod 9)

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese: Nová výstavba 168, 435 21 Obrnice

12. Formuláře

Formulář Žádost o poskytnutí informace   Vzor žádosti o poskytnutí informací

Formulář Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti Odvolání proti odmítnutí podání informací

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů nejsou vydány

14. Předpisy

 14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 14.2 Vydané právní předpisy – neexistují

15. Úhrady za poskytování informací

 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací – viz Příloha č. 24/2017 Směrnice o svobodném
přístupu k informacím

 15. 2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací – nemáme

16. Licenční smlouvy – neexistují