Učíme se být odpovědní

Učíme se být odpovědní

reg. č. CZ.1.07/1.2.35/01.0006

Období realizace: březen 2012 – únor 2014

Logo projektu:

Cílem projektu je zlepšit rovné příležitosti dětí MŠ a žáků ZŠ, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu Mostecka. Rozvinout myšlenku „otevřené mateřské školy“, připravit a realizovat aktivity podporující přechod dětí z MŠ na ZŠ a žáků ze ZŠ na SŠ a podpořit individuální přístup v rámci vzdělávání s důrazem na práci se žáky se SPV.

Cílovou skupinou jsou a) děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let věku (mateřská škola), b) žáci základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, c) rodiče dětí a žáků, d) pracovníci škol a školských zařízení a e) vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Cílové skupiny, uvedené pod body a-b v předkládaném projektovém záměru jsou charakteristické zejména následujícími handicapy a) žijí v prostředí, kde nejsou dlouhodobě dostatečně podporované ke vzdělávání či přípravě na vzdělávání (například z důvodů nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných zástupců, konfliktů v rodině), b) jejich zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu oprávněných zájmů žáka, c) žijí v prostředí sociálně vyloučené lokality a d) jsou znevýhodněné při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí.

Příjemcem podpory je:

  • Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
    kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bařtipánová (bartipanova@ric-most.cz)

Partnery v projektu jsou:

  1. Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. v Litvínově (www.sszslitvinov.cz)
  2. Základní škola Obrnice (www.zsobrnice.cz)
  3. Mateřská škola Obrnice (www.msobrnice.cz)

Spolupracujícím subjektem je:

Výstupy projektu budou metodiky (Metodiky vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb dětí MŠ a žáků ZŠ; Metodiky programů pro děti MŠ „My se školy nebojíme“, „Hrajeme si s počítačem“ a „Maxík“; Metodiky programů pro žáky ZŠ „Interkulturní dílna pro žáky základních škol“ a „STUDENT ), které budou rovněž ověřeny v praxi v rámci pilotního ověření, zpracování 12 myšlenkových map pro rozvinutí principu otevřených mateřských škol realizovaných v praxi a následné šíření výstupů projektu mezi odbornou i laickou veřejnost.