Historie naší MŠ

Mateřská škola je jediným předškolním zařízením obce.

Do provozu byla uvedena 5. července 1976 jako spojené zařízení Mateřská škola a jesle. V roce 1991 byla část jeslí zrušena.

Rozhodnutím Školského úřadu v Mostě byla mateřská škola zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT jako trojtřídní MŠ s kapacitou 75 dětí, jejíž součástí je i školní jídelna. Na základě usnesení zastupitelstva obce Obrnice ze dne 18. 6. 2001, podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nabyla zřizovací listina, vydaná Obecním úřadem v Obrnicích, účinnost dnem 19. 6. 2001.

Usnesením zastupitelstva obce Obrnice ze dne 21. 10. 2002 podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích v platném znění, podle § 14 zákona odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. b)   a  § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byla zřízena mateřská škola jako příspěvková organizace s nabytím platnosti od 1. 1. 2003.

Ředitelka Mateřské školy Mgr. Vladimíra Pechanová byla jmenovaná radou obce do funkce s účinností od 1. srpna 2012.

Dosažitelnost je zajištěna místní hromadnou dopravou. Postavena je ve středu obce v zástavbě rodinných domků i panelových domů, stranou silného dopravního ruchu. Blízkost volné přírody poskytuje možnost pestrého zaměření vycházek. V jejím bezprostředním sousedství je základní škola.

Provoz Mateřské školy Obrnice, okres Most, byl po dohodě se zřizovatelem stanoven od 6:00 do 16:00 hodin, s platností od 1.9.2012.

Přijímání dětí je prováděno vyhlášením zápisu do mateřské školy v měsíci květnu na následující školní rok.